Efter ett flertal meningsskiljaktigheter mellan IMAK (Lärarnas Fackförening i Grönland), och Qeqqata Akademi i Grønland har de två parterna nu skrivit under ett ramavtal angående löne- och anställningsvillkor för skolledare och lärare. De principiella förhandlingarna inleds den 4 maj 2015. Qeqqata Akademi har tidigare vägrat att förhandla med IMAK vilket lett till att IMAK verkställde en blockad mot institutionen.


Den 29-30 mars 2015 samlade International Summit for the Teaching Profession (ISTP) utbildningsministrar, representanter för lärarorganisationer och utbildningsforskare från de Pisa-länder som varit bäst i test. Mötets tema bestod av kvalitet i utbildningen och samarbete och man diskuterade ledarskap, lärarnas yrkesstatus och innovationer. I samband med mötet presenterades OECD:s forskningsmaterial kring dessa teman samt den internationella Talisforskningen som visade att utbildningssystemet är bäst i de länder där läraryrket har en hög status.


Sveriges biståndsminister Isabella Lövin har skrivit ett svarsbrev på det brev som Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) skickat till de nordiska statministrarna angående den globala utvecklingsagendan Post-2015. I brevet framgår det att utbildning är en mänsklig rättighet och att satsningen på utbildning bidrar till att göra samhället mer hållbart. För att uppnå utbildning av god kvalitet krävs också en god utbildning för lärare med tillgång till rätt resurser. Vidare skriver biståndsministern att man kommer att bevaka utbildningsmålet i förhandlingarna kring Post-2015 och att man kommer att arbeta för en utvecklingsfinansiering för att uppnå hållbar utveckling.


Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, höll sitt styrelsemöte i Helsingfors den 3-4.12.2014 med ordförande Olli Luukkainen (OAJ) i spetsen. Arbetsminister Lauri Ihalainen gästade mötet och höll en presentation om Finlands konsensuspolitik och hur den ser ut idag. Kommunikationschef Marja Puustinen höll en presentation om Kommunikation och påverkansarbete i OAJ och därefter diskuterade deltagarna om kommunikationens betydelse och innebörd inom lärarorganisationer samt hur man ter sig till åsiktsfrihet. Mötesdeltagarna presenterade också sina landsenliga rapporter för att utbyta erfarenheter och information, vilket var en central punkt på mötesagendan. Under mötet godkände styrelsen verksamhetsplanen för 2015 vars huvudtema är Tillit - vägen till en starkare lärarprofession. Under 2015 kommer NLS att fokusera på betydelsen av tillit när man bygger upp lärarprofessionen; då utvärderingar och mätningar kommer att användas som basis för utbildningspolitiken. NLS konstaterar också att det även i norden finns brist på förtroende när man förhandlar om lärares arbetsvillkor. Detta fenomen existerar trots att en av den nordiska välfärdsstatsmodellens viktigaste grundpelare består av förtroendet som finns mellan arbetsgivare, anställda och beslutsfattare. Internationella frågor diskuterades under mötet och då låg bland annat Världslärarorganisationen Education International, EI, i fokus. NLS:s lärarorganisationer deltar i EI:s möte i Ottawa, Kanada den 21–26.7.2015.


Under BUPL:s (Børne-og Ungdomspædagogernes Landsforbund) kongress som anordnades den 21-22.11.2014 valdes Elisa Rimpler Bergmann till ny ordförande. Elisa Rimpler Bergmann, 44 år, har tidigare arbetat som ordförande på BUPL Sydjylland som är Danmarks största BUPL-fackförening, och som pedagog samt förtroendeman på Tjæreborg Skole och i Esbjergs kommun. Elisa Rimpler Bergmann efterträder Henning Pedersen som avgår efter åtta år på posten. Birgitte Conradsen blev återvald till posten som vice ordförande.

Den 14-16.11.2014 anordnade Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, NPK (Pedagogernas Organisation i Grönland), en generalförsamling där både pedagoger och pedagogstuderande från Socialpædagogisk Seminarium (SPS) deltog. Under generalförsamlingen valdes Naussúnguaq Bisgaard till ordförande och Juliane H. Tobiassen till vice ordförande.


Johanna Jaara Åstrand valdes under Lärarförbundets kongress på torsdagen till ny ordförande för en period på fyra år. Johanna Jaara Åstrand, 40 år, har sina rötter i Umeå och har utbildat sig till lärare vid Umeå Universitet. Hon är även en förbundsstyrelsemedlem sedan tio år och har haft olika ansvarsuppgifter. Förbundsstyrelsen fick också nya medlemmar och posten som 1:e vice ordförande gick till Maria Rönn, gymnasielärare från Trelleborg och posten som 2:e vice ordförande gick till Robert Fahlgren, grundskollärare från Skellefteå.


Eva Rönnberg har utsetts till ny medarbetare i Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS. Eva är politices magister från Helsingfors Universitet. Eva börjar vid NLS 4.11.2014. Eva har bland annat jobbat som praktikant vid EIGE (European Institute for Gender Equality) Vilnius Litauen och som projektkoordinator och forskningsassistent vid Helsingfors Universitet. Eva har också i många repriser arbetat som vikarierande lärare. Eva har svenska som modersmål men talar utöver svenska och finska också engelska. Hon har studerat nordisk litteratur och har en god skandinavisk språkförståelse. Vi hälsar Eva varmt välkommen till NLS och ser fram mot att arbeta tillsammans med henne i våra gemensamma lärarfackliga utmaningar.

Förhandlingarna för musiklärarnas del i Island strandade i tisdags, vilket betydde att drygt 300 musiklärare gick i strejk onsdagen 22.10. Musiklärarnas och hela lärarförbundet KI:s krav är, att musiklärarna lönemässigt skall lyftas upp till samma nivå som grundskole- och förskollärarna. Musiklärarna beklagar att strejken påverkar studierna för tusentals studenter. Sigrun Grendal som är musiklärarnas ordförande sade att hon tror på en kort strejk, men poängterade att budet från arbetsgivarna måste bli bättre. Mer om strejken på www.ki.is


NLS studerandeorganisationer diskuterade lärarutbildningen i Finland med undervisningsråd Armi Mikkola i Helsingfors under NLS årliga studerandeforum. Under konferensen behandlades ocskså den aktuella situationen med lärarnas arbetstid i Norden och studerandeorganisationsfrågor. NLS studerandeforum träffas en gång i året i något av de nordiska länderna.


Idag saknar 57 miljoner barn tillgång till grundskola! Som en del av världslärarorganisationen EI:s kampanj Unite for Quality Education har NLS skickat ett brev till de nordiska statsministrarna. NLS arbetar med EI för att säkra sig om att utbildning är ett prioriterat område när de nya post 2015 milenniemålen utarbetas. NLS föreslår att den återstående processen utgår från följande ingångsvärden. Att den höjda utbildningskvaliteten som förväntas vid 2030 års utgång kräver förbättrad lärarutbildning. Att om alla barn vid 2030 års utgång skall undervisas av kvalificerade, yrkesutbildade och motiverade lärare med rätt resurser, så räcker det inte att som OWGs förslag antyder, hänvisa finansieringen till internationellt bistånd. Nordiska lärare anser att post-2015 processen är oerhört viktig och är villiga att bidra med vad vi kan för att stödja respektive nordiska regeringars engagemang och bidrag till de beslut som fattas angående utbildningens roll i det nya globala utvecklingsramverket.


NLS sektorer möts 1. - 3.10 i Helsingfors för ett gemensamt sektorsmöte. Under mötet diskuterar sektorerna bland annat likvärdighet och jämlikhet i skolan tillsammans med inbjuden föreläsare Fritjof Sahlström från Helsingfors Universitet och kommunförbundets sakkunniga Kurt Torsell. Sektorerna kommer också att diskutera lärarnas arbetstid i Norden och få höra om Rovios nya akademiska samarbete i produktutveckling. NLS sektorsarbete är indelat i tre sektorer, en sektor för förskola och fritidshem, en för grundskola och en för gymnasie- och yrkesutbildning.


NLS organisationernas skolledare samlas den 8-10. september till konferens i Stavanger. Ledarna diskuterar under konferensen aktuella ledarfrågeställningar ur ett nordiskt perspektiv. Inbjudna gäster är bland annat Eli Gundersen, medlem i Ludvigsen utvalget och biträdande generalsekreterare Haldis Holst från EI. Ledarforum kommer också att träffa Jone Haarr för att diskutera Jaerskolen ett skolutvecklings projekt i Norge. Samanlagt deltar 50 personer från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige i ledarforum.

Lärarnas hus i Oslo.
Lärarnas hus i Oslo.

Lärarna och kommunarbetsgivaren har enats om ett nytt centralt arbetstidsavtal som de norska lärarorganisationernas medlemmar nu ska rösta om. Enligt det nya avtalet ska arbetstiderna förhandlas lokalt på de enskilda skolorna. Centralt är att lärare inte kan påtvingas mer arbetstid som är bunden till skolan. Om man inte lyckas nå ett avtal på den enskilda skolan sänds saken vidare till parterna på kommunnivå. Om man inte heller här kommer till avtal gäller miniminärvarokravet enligt tidigare praxis. Det nya avtalet tas i bruk 1.8.2015. Läs mera på www.utdanningsforbundet.no och www.skoleneslandsforbund.no

Lärarnas hus i Oslo
Lärarnas hus i Oslo

NLS ser med oro på den uppkomna situationen kring lärarnas arbetstid i Norge. Skolorna i de nordiska länderna har en längre tid utsatts för allt mera detaljstyrning, som har försvagat läraren som en självständig professionell utövare av sitt yrke. Lärare över hela Norden berättar om en vardag med mindre tid för varje elev och mindre tid för att göra ett gott jobb och med allt fler uppgifter som stjäl tid från arbetet med eleverna. För att lärarna skall kunna upprätthålla sin professionalitet i yrkesutövningen behöver de tillit och autonomi i stället för övervakning och kontroll.