Det var en god nyhet som nådde oss när vi i början på hösten 2018 fick höra att Finland utsetts till värdland för International Summit on the Teaching Profession 2019. Det var någonting vi i Undervisningssektorns Fackorganisation, OAJ hade lobbat för långt tidigare utan att lyckas. Vi är stolta att för ett så celebert sällskap få visa upp vårt kunnande både på utbildningssidan och vår kunskap att arrangera konferenser som denna.

Vårt samarbete med Undervisningsminister Sanni Grahn – Laasonen och undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän började genast och med stor iver. Samarbetet har från första stund löpt mycket bra och båda parterna har lyssnat och tagit den andra i beaktande. Samarbetet med Education International, EI och OECD har också varit bra och med stor koncentration på att erbjuda våra kommande deltagare, ministrar, fackföreningsledare, observatörer och alla andra ett program som attraherar, intresserar och inspirerar till åtgärder som höjer kvaliteten på utbildningen. Vi har verkligen försökt ta tag i vår världs globala ”wicked problems”, vår framtid i form av barn, unga och studerande liksom ledarskapets stora betydelse för en likvärdig och kvalitativt hög utbildning.


Utöver detta försöker vi uppmuntra till diskussion med goda argument, till en växelverkan där alla får plats och till ett fruktsamt samarbete mellan alla parter. Någonting som vi i Finland kan säga oss vara framgångsrika på, något som vi hoppas syns i det program vi tillsammans med OECD och EI byggt upp för ISTP.


Hela denna process har förstås betytt många möten, otaliga kontakter de ansvariga emellan samt kontakter till tidigare värdland och ansvariga personer. Vi har försökt göra allt så smidigt som möjligt, men det är många saker som skall gå i lås och det är många aspekter som bör beaktas. ISTP-processen är inte byråkratfri, men den är heller inte hopplöst byråkratisk trots att många stora organisationer är delaktiga. Jag tror att det går att göra det mindre byråkratiskt, men det skulle kräva mera tid och mera möten face to face, något som vi varken haft möjligheter eller resurser till.


Våra förväntningar på ISTP 2019 är naturligtvis stora. Alla som deltagit i förberedelserna har vid sidan av sitt dagliga arbete spänt bågen till det yttersta och satt ner sin själ i arbetet. Det har varit en utmaning, speciellt med hänsyn till att Finland dessutom är EU-ordförandeland från och med 1.7.2019 och vi dessutom har riksdagsval på kommande i mitten av april.


Det är första gången i ISTP:s historia som en skolform får en hel, egen session. Då menar jag session två - Building strong foundations through innovative pedagogies and practices, som kommer att behandla småbarnspedagogik, en skolform som fått mindre uppmärksamhet än andra under tidigare ISTP-möten. Det är en mycket medveten strategi och Finland har konsekvent under de senaste åren förbättrat sin småbarnspedagogik i samma riktning som de andra nordiska länderna. Finland eftersträvar ett högre deltagande i småbarnspedagogiken samtidigt som man konsekvent också administrativt fört ECE mot utbildningssektorn.


Den tredje sessionen ”Towards sustainable schools” kommer också att bli en riktigt intressant del av ISTP. Det här är ett viktigt framtidsämne, som med all säkerhet kommer att få stor uppmärksamhet på ISTP 2019 men också otaliga konferenser världen över. Vi måste ta tag i våra ”wicked problems” också på utbildningssektorn. Bättre utbildning är vägen till en bättre värld! Det finns ingen möjlighet att vänta och se tiden an. Vi måste söka svar på frågor som:
• Hurdana strategier och åtgärder behövs för att främja hållbarhet i skolorna och hur kan policy på systemnivå uppmuntra och stöda detta paradigmskifte? Kan innovativa pedagogikformer vara till hjälp för att hitta nya sätt att stöda hållbara levnadssätt?
• Hur inverkar vår tids angelägna utmaningar på lärarprofessionen, lärarutbildningen och på elevernas och de studerandes behov?
• Hur kan lärare utnyttja ny teknologi på ett pedagogiskt meningsfullt sätt för att göra inlärningen relevant och engagerande?


Också den första sessionen ”Leading together” har mycket att ge. Effektiva utbildningssystem kräver effektivt ledarskap på alla nivåer. Denna session kommer att utforska utbildningssystemens flerdimensionella ledarskapsutmaningar, liksom policyer och förfaranden som stärker det strategiska ledarskapet och ledningen av utbildningsinstitutioner.


Viktigt är, att beakta de olika aktörernas roller för att uppnå ett ledarskap på flera nivåer, med andra ord ledarskap som möjliggör politisk styrning, skolledarnas pedagogiska ledarskap och lärarnas autonomi.


ISTP 2019 bjuder på ett innehållsrikt och intressant program med engagerande diskussioner, goda argument, trevlig atmosfär och ett rikt erfarenhetsutbyte.


Vi önskar alla deltagare välkomna till Finland. Kom ihåg, det kan vara kallt i Finland i mitten av mars, men vi finländare har ett varmt hjärta 😊.

Ni kan läsa den engelska versionen på https://worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/16184/let%C2%B4s-work-together-%E2%80%93-looking-forward-to-istp-2019-in-finland-by-anders-rusk