NLS Sommarkurs 2012NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.

NLS kansli ligger i Helsingfors. Vårt kontor servar de nordiska medlemsorganisationerna samt koordinerar den nordiska verksamheten.

Styrelsens höstmöte 2012 i ReykjavíkNLS kansli svarar för den gemensamma nordiska administrationen, för nordiska kurser och seminarier i NLS regi, för det nordiska samarbetet på internationellt plan samt för alla de kontakter och uppdrag utåt som styrelsen beslutar. 

På NLS kansli arbetar generalsekreterare Christer Holmlund och medarbetare Maria Julin-Anderson. NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.För arbetet inom olika specialområden finns tre sektorer med yrkesspecifik inriktning

-Sektorn för förskola och fritidshem

-Sektorn för grundskola

-Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning

LEDARFORUM och STUDERANDEFORUM

För den pedagogiska och administrativa ledningen inom utbildningsområdet finns LEDARFORUM som utgör en mötesplats och ett diskussionsforum för ledarna inom NLS medlemsorganisationer. LEDARFORUM är ett rådgivande organ för NLS styrelse.

Studerandeorganisationerna som omfattas av NLS samlas årligen till STUDERANDEFORUM som är en arena för erfarenhetsutbyte och diskussion. STUDERANDEFORUM är ett rådgivande organ för NLS styrelse.

NLS styrelse och sektorer har vardera två protokollförda möten per år. LEDARFORUM och STUDERANDEFORUM har ett större möte en gång per år.

Ordförandeskapet för NLS växlar årligen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Ordförandeskapet för år 2023 innehas av Danmark och leds av Gordon Ørskov Madsen från Danmarks Lærerforening.