Finlands Svenska Skolungdomsförbund frågar vem som bär ansvaret för ungas hälsa och efterlyser mer ansvarstagande av politiker på alla nivåer. Läs mer: http://skolungdom.fi/aktuellt/fss-slar-larm-vem-bar-ansvaret-for-skolungdomars-halsa/

Foto: Anders Rusk
Foto: Anders Rusk

Studerandeorganisationerna inom NLS samlades till STUDERANDEFORUM i Helsingfors den 7-8 oktober. Den finska studerandeorganisationen SOOL stod som värd och 24 studerande från Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog. Deltagarna fick höra professor Kirsi Tirri från Helsingfors Universitet berätta om den finländska lärarutbildningen och NLS generalsekreterare Anders Rusk berätta om de nordiska lärarorganisationernas internationella arbete. Programmet bestod även av gruppdiskussioner och presentation av de olika organisationerna och deras arbete. Nästa STUDERANDEFORUM kommer att ordnas i Köpenhamn 12-14.10.2018.

Förbundsseminariet 2017 anordnades i Nesbru, Norge den 18-20 september med temat Lärarprofessionens nya utmaningar. Programmet bestod av föreläsningar av Thomas Dahl - Om lærerrollen, Michael Uljens - Skolutveckling-varför och mot vilka mål?, Sølvi Mausethagen - Kompetensutveckling med särskild vikt på professionsperspektivet, Sten Ludvigsen - Dybdelæring er forutsetning for fremtidens skole, samt ett kort tal av minister Henrik Asheim. En båttur på den vackra Oslofjorden stod också på programmet.

Ledare inom alla skolformer i medlemsorganisationerna samlades till årligt LEDARFORUM i Reykjavik den 13-14 september. Deltagarna fick ta del av intressanta föreläsningar, skolbesök och en utflykt till det geotermiska området Krysuviks varma källor.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har gett den tidigare isländska ministern Árni Páll Árnason i uppdrag att göra en strategisk utredning av det sociala området i Norden. Nordens erfarenhet inom socialpolitik är en förebild för världen, och vi måste fortsätta att vara i framkant, säger Árnason. Läs mer: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/framtidens-vaelfaerdsmodell

En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända. Läs mer: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ny-nordisk-studie-om-friluftsliv-och-integration

NLS styrelse höll sitt vårmöte i Glumslöv den 8-9 maj. Styrelsen godkände på mötet NLS verksamhetsberättelse och bokslut för 2016. Ordförande Johanna Jaara Åstrand och kanslichef Lars Hallenberg presenterade Skolkommissionens slutbetänkande och Professor Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet höll en intressant föreläsning under rubriken Integration och nyanlända.

Medlemmarna i sektorn för grundskola möttes på Lärarnas Hus i Stockholm den 8-9 maj. Mötets tema var nyanlända och programmet kretsade kring mottagande av nyanlända i de nordiska länderna.


NLS sektor för förskola och fritidshem möttes på Lärarförbundet i Stockholm 6-7 april, med 12 delegater på plats.

Anne Finborud omvaldes den 5 april till ordförande för Skolenes Landsforbund för fyra år framåt. Terje Moen omvaldes till första vice ordförande och förbundssekreterare Chris Göran Holstad valdes till andra viceordförande efter Gunnvor Sen som avgår med pension.

NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning höll sitt årliga möte på Lärarnas Riksförbund i Stockholm 23-24.3.2017. Teman för mötet var nyanlända elever och digitaliseringen i skolan.

Källa: Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org
Källa: Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet. Här hittar du mer information om programmet i de olika länderna. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vaer-med-til-at-fejre-nordens-dag-23.-marts

Eva Munck valdes 16.3.2017 till ny ordförande för BUPL:s Lederforening, efter Sanne Lorentzen. Eva Munck kommer att som en av sina första uppgifter ta sig an arbetet med den kommande förskolereformen.

Initiativet till en lärared, Comenius ed, togs av undervisningssektorns etiska råd som också utarbetat eden. Eden är ett etiskt rättesnöre och tar fasta på rättvisa, alla människors lika värde och de ungas rätt att växa utifrån sina egna förutsättningar. Eden svors första gången under Educa-mässan som hölls i Helsingfors i slutet av januari.