NLS sektormedlemmar och andra av medlemsorganisationerna valda representanter samlades till konferens i Lyngby, Danmark 10-11 oktober.

Mötet öppnades av NLS ordförande Anders Bondo Christensen som tog upp hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i Norden.

Under konferensen behandlades utbildningspolitiska reformer i Norden i ett internationellt perspektiv. Man dryftade vad bildning är och hur bildningen och kvaliteten på den ser ut ur ett OECD-perspektiv, med utgångspunkt i OECD:s program Education 2030.

Som inspirerande föreläsare hörde vi lektor Lars Geer Hammershøj och Aleksi Kalenius, sakkunnig bl.a. i OECD:s utbildningspolitiska kommitté.

Sektorerna samlades också för att utbyta erfarenhet och diskutera hur organisationerna ska få inflytande i reformprocesserna och hur man kan försäkra sig om att utbildningsreformerna håller hög kvalitet.

Mötet präglades av samarbete och erfarenhetsutbyte på nordisk nivå och även vädergudarna var på mötesdeltagarnas sida.