Christer Holmlund omvald ordförande för FSL

Foto: Finlands Svenska Lärarförbund
Foto: Finlands Svenska Lärarförbund

Christer Holmlund omvaldes 7 juni som ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund för nästa fyraårsperiod.

Olli Luukkainen fortsätter som ordförande för OAJ

Foto: Jussi Vierimaa
Foto: Jussi Vierimaa

Olli Luukkainen omvaldes idag som ordförande för OAJ för en ny fyraårsperiod. Luukkainen har varit ordförande för OAJ sedan 2010.

NLS vårmöte i Vejle

Den 7-8 maj samlades NLS styrelse till vårmöte i Vejle, Danmark. Förutom stadgeenliga ärenden stod ett upplägg och diskussion om aktuella utbildningsreformer i Norden på programmet. Ordförande för OECD:s initiativ Education 2030, Jorn Skovsgaard från det danska undervisningsministeriet, inledde om internationella trender i skolreformer, varpå deltagarna fick möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring reformerna.

Möte i sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning

Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning höll möte i Köpenhamn 3-4 maj. Mötet behandlade reformprocesser i Danmark, digital bildning, aktuella utbildningspolitiska frågor i Danmark och de mycket aktuella avtalsförhandlingarna i Danmark.

Kommunalt förhandlingsresultat i Danmark efter mycket svåra förhandlingar

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler: ”Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige organisationer, og det er jeg meget glad for. Vi har med aftalen forbedret reallønnen for alle ansatte. Vi har afskaffet privatlønsværnet, der var en forhindring for, at de kommunalt ansattes løn fremover ville følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år. Det er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne først havde foreslået. I forhold til lærerne er der også fundet en løsning, der senere i dag bliver præsenteret for Lærernes Centralorganisation, og derefter vil indholdet blive offentliggjort. Endelig har såvel FTF, AC som OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spisepauseproblematikken på de forskellige områder.” Forliget indeholder desuden en række andre forbedringer. ”Vi har aftalt en ligelønspulje. Puljen anvendes som bidrag til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Også i forhold til lavtlønsgrupper har vi afsat midler til en kroneforhøjelse af de laveste løntrin. Endelig blev alle krav om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage,” udtaler Anders Bondo Christensen og understreger, at det er sammenholdet i Forhandlingsfællesskabet, som har båret forhandlingerne i mål. (Text från DLF web)

NLS möte i sektorn för grundskola

Foto: Joy Maria Frederiksen
Foto: Joy Maria Frederiksen

NLS sektor för grundskola möttes i Köpenhamn den 19-20 april. Mötesdeltagarna deltog också i en sympatiyttring för de danska lärarna utanför Forligsinstitutionen under fredagsförmiddagen.

Möte i sektorn för förskola och fritidshem


Ledamöterna i sektorn för förskola och fritidshem höll möte på BUPL i Köpenhamn 8-9 mars.

Lockoutvarsel i Danmark

Arbetsgivarna har hotat med lockout för hela den offentliga sektorn från och med den 10 april, ifall en överenskommelse inte nås innan dess.

Strejkvarsel i Danmark

En strejk bland alla offentligt anställda är varslad i vår i Danmark. Strejken berör en utvald del av de offentligt anställda och börjar tidigast den 4 april, såvida man inte kommer fram till ett avtal innan dess. Kraven som de offentligt anställda delar: - de anställda vill ha ett förhandlat avtal gällande arbetstiden, istället för lagstiftade avtal, - betald lunchpaus, staten vill dra bort motsvarande en halv timmes lön (som motsvarar lunchpausen) från lönen, - lönen, som bör följa löneutvecklingen för privat anställda. De offentligt anställda befarar att arbetsgivarna svarar med lockout. Läs mer på: www.bupl.dk, www.dlf.org, www.uddannelsesforbundet.dk, www.hl.dk, www.gl.org, www.fsl.dk.

Ingen ny strejk inom universitetssektorn i Finland

Parterna i tvisten som gällde universiteten har godkänt det förlikningsförslag som gavs i går kväll. Det blir alltså ingen strejk i morgon vid sex universitet och deras övningsskolor. Du kan läsa mer på http://www.oaj.fi/cs/oaj/public_sv

Godkänt medlingsbud för privata socialservicebranschen i Finland – ingen strejk

Det förlikningsförslag som har lagts fram i arbetstvisten inom privata socialservicebranschen har godkänts av alla parter. Det här innebär att den planerade strejken som skulle ha börjat på onsdagen i många privata daghem inhiberas. Också förbudet mot övertidsarbete och arbetspassbyte upphävs omedelbart. Läs mer på http://www.oaj.fi/cs/oaj/public_sv

Svåra förhandlingar i Danmark och Finland

I Finland och Danmark försiggår just nu svåra förhandlingar som gäller lärarna. I båda länderna kämpar lärarna och lärarorganisationerna för sina arbetsvillkor. I Finland har man nått resultat på kommun och stat men i den privata sektorn har man gett tre strejkvarsel. I Danmark förhandlar man just nu intensivt på det statliga området och hoppas få ett resultat som tillfredsställer lärarna ekonomiskt. Utöver detta hoppas man på lärarsidan naturligtvis på resultat gällande lärarnas arbetstid, som via en lockout fördes in i lag 2013. Lärarna i Danmark har som mål att få ett förhandlingsbart arbetstidsavtal liknande det tidigare. Du kan följa med läget på vår nyhetssida under fliken Nyheter.

Education International har utnämnt ny generalsekreterare

Amerikanen David Edwards har valts till ny generalsekreterare för EI efter Fred van Leeuwen. Edwards har innehaft positionen som vice generalsekreterare sedan 2011 och har lett EI:s arbete inom utbildningspolitik, anställningsförhållanden, forskning och kommunikation. Du kan läsa mer på: https://ei-ie.org/en/detail/15661/education-international-names-new-general-secretary.

Förhandlingsresultat på Färöarna

Mera information finns på http://pedagogfelag.fo/ti-indi/her-er-semjan-og-lonartalvurnar.

Føroya Pedagogfelags arbetsnedläggelse

Føroya Pedagogfelags styrelse konstaterar att löneförhandlingarna med arbetsgivarna har gått i stå efter att båda parter förkastat ett medlingsförslag tidigare denna månad. FP varslade då om arbetsnedläggelse för ledare, chefer vid sociala institutioner och koordinatorer och de lade ner sina arbeten, varpå den kommunala arbetsgivarföreningen varslade om lockout för alla som arbetar i förskolan. FP har i sin tur varslat om arbetsnedläggelse för alla medlemmar som arbetar inom det socialpedagogiska området och arbetsnedläggelsen träder i kraft den 16 december.

Føroya Pedagogfelag varslar om strejk

Føroya Pedagogfelag har varslat om strejk från och med tisdag 12 december. I första omgången gäller det alla FP:s medlemmar i chefsställning. FP:s huvudkrav har varit lika utbildning, lika lön (#líkaútbúgvinglíkaløn).

Yrkesutbildande lärare i Finland tog till utmarsch

Bild: OAJ
Bild: OAJ

De yrkesutbildande skolornas huvudman Hyria i Hyvinge- och Riihimäkiområdet kringgår förordningar och avtalsbestämmelser genom att ersätta professionella lärare med handledare. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ kräver att Hyrias styrelse vidtar omedelbara åtgärder för att rätta till den uppkomna situationen. För att förstärka sina krav marscherade den yrkesutbildande skolan Hyrias lärare ut från sina arbetsplatser idag 4.12. kl. 12.00. Lärarna godkänner inte att arbetsgivarna med hänvisning till ekonomiska orsaker ersätter lärarnas arbete med handledararbete. Hyria äventyrar studerandenas rätt till undervisning Enligt den skrivelse som Hyrias lärarförening skrivit har man förbigått lärarnas professionella expertis och som följd av detta får studerandena mindre undervisning, stöd och handledning av professionella lärare. Detta leder i sin tur till att den yrkesutbildning som ges lider i kvalitet och att målet om individuella lärostigar äventyras. Handledarna tillåts ansvara för undervisningsgruppen självständigt flera timmar i veckan utan närvaro av professionell lärare. De unga blir på så vis utan undervisning, fastän man enligt läsordningen kan tro att det är fråga om lärarledda lektioner. OAJ har förhandlat för att lösa den uppkomna tvisten hela hösten, men skolans ledning har inte ändrat sig. Enligt ordförande Olli Luukkainen undergräver Hyrias ledning undervisningens kvalitet. Det här går inte! Skolan måste genast blåsa av spelet, säger Luukkainen. Vill ni att Hyria skall bli Finlands sämsta yrkesutbildande skola? frågar Luukkainen. Arbetsgivaren kringgår bestämmelser och förordningar Enligt Hyrias lärare vill arbetsgivaren ersätta professionella, utbildade lärares undervisning med fördelaktigare handledningsarbete. Utöver detta kräver arbetsgivaren att lärarna skall förbereda och coacha handledarna för det arbete som lärarna tidigare utförde med sina studerande. Enligt statuterna ansvarar lärarna för studerandena, undervisningsgrupperna och resultatet av undervisningen. En handledare kan som lärarens par handleda en enskild studerande när denne praktiserar. Att undervisa en grupp kräver dock alltid pedagogisk expertis.

NLS höll sitt höstmöte i Sigtuna den 29-30 november

NLS styrelse samlades till höstmöte i Sigtuna den 29-30 November. Under mötet fick deltagarna lyssna till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin som i ett anförande gav regeringens syn på kommersialiseringens effekter på likvärdigheten, och Johan Ernestam från Lärarförbundet och Olof Lundborg från Lärarnas Riksförbund som presenterade Likvärdighetsagendan.

Birthe Therkildsen ny ordförande för IMAK

Foto: IMAK
Foto: IMAK

Ny ordförande för IMAK för nästa fyraårsperiod blir Birthe Therkildsen som tar över efter ordförande Karl Frederik Danielsen.

Ragnar Þór Pétursson blir ny ordförande för Kennarasambands Íslands, KI

Foto: KI
Foto: KI

Ragnar Þór vann ordförandevalet med 56,3% av rösterna. Han tar över ordförandeskapet vid KI:s kongress i april nästa år, efter Thordur A. Hjaltested som fungerat som ordförande sedan 2011.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund oroat för ungas hälsa

Finlands Svenska Skolungdomsförbund frågar vem som bär ansvaret för ungas hälsa och efterlyser mer ansvarstagande av politiker på alla nivåer. Läs mer: http://skolungdom.fi/aktuellt/fss-slar-larm-vem-bar-ansvaret-for-skolungdomars-halsa/

NLS STUDERANDEFORUM

Foto: Anders Rusk
Foto: Anders Rusk

Studerandeorganisationerna inom NLS samlades till STUDERANDEFORUM i Helsingfors den 7-8 oktober. Den finska studerandeorganisationen SOOL stod som värd och 24 studerande från Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog. Deltagarna fick höra professor Kirsi Tirri från Helsingfors Universitet berätta om den finländska lärarutbildningen och NLS generalsekreterare Anders Rusk berätta om de nordiska lärarorganisationernas internationella arbete. Programmet bestod även av gruppdiskussioner och presentation av de olika organisationerna och deras arbete. Nästa STUDERANDEFORUM kommer att ordnas i Köpenhamn 12-14.10.2018.

NLS Förbundsseminarium

Förbundsseminariet 2017 anordnades i Nesbru, Norge den 18-20 september med temat Lärarprofessionens nya utmaningar. Programmet bestod av föreläsningar av Thomas Dahl - Om lærerrollen, Michael Uljens - Skolutveckling-varför och mot vilka mål?, Sølvi Mausethagen - Kompetensutveckling med särskild vikt på professionsperspektivet, Sten Ludvigsen - Dybdelæring er forutsetning for fremtidens skole, samt ett kort tal av minister Henrik Asheim. En båttur på den vackra Oslofjorden stod också på programmet.

NLS LEDARFORUM

Ledare inom alla skolformer i medlemsorganisationerna samlades till årligt LEDARFORUM i Reykjavik den 13-14 september. Deltagarna fick ta del av intressanta föreläsningar, skolbesök och en utflykt till det geotermiska området Krysuviks varma källor.

Utredning av den nordiska välfärdsmodellen på det sociala området

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har gett den tidigare isländska ministern Árni Páll Árnason i uppdrag att göra en strategisk utredning av det sociala området i Norden. Nordens erfarenhet inom socialpolitik är en förebild för världen, och vi måste fortsätta att vara i framkant, säger Árnason. Läs mer: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/framtidens-vaelfaerdsmodell

Ny nordisk studie om friluftsliv och integration

En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända. Läs mer: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ny-nordisk-studie-om-friluftsliv-och-integration

Styrelsen för NLS möttes i Glumslöv

NLS styrelse höll sitt vårmöte i Glumslöv den 8-9 maj. Styrelsen godkände på mötet NLS verksamhetsberättelse och bokslut för 2016. Ordförande Johanna Jaara Åstrand och kanslichef Lars Hallenberg presenterade Skolkommissionens slutbetänkande och Professor Nihad Bunar från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet höll en intressant föreläsning under rubriken Integration och nyanlända.

NLS möte i grundskolsektorn i Stockholm

Medlemmarna i sektorn för grundskola möttes på Lärarnas Hus i Stockholm den 8-9 maj. Mötets tema var nyanlända och programmet kretsade kring mottagande av nyanlända i de nordiska länderna.

NLS sektor för förskola och fritidshem möttes


NLS sektor för förskola och fritidshem möttes på Lärarförbundet i Stockholm 6-7 april, med 12 delegater på plats.

Anne Finborud fortsätter som ordförande för Skolenes Landsforbund

Anne Finborud omvaldes den 5 april till ordförande för Skolenes Landsforbund för fyra år framåt. Terje Moen omvaldes till första vice ordförande och förbundssekreterare Chris Göran Holstad valdes till andra viceordförande efter Gunnvor Sen som avgår med pension.

Möte i NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning

NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning höll sitt årliga möte på Lärarnas Riksförbund i Stockholm 23-24.3.2017. Teman för mötet var nyanlända elever och digitaliseringen i skolan.

Fira Nordens dag den 23 mars

Källa: Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org
Källa: Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet. Här hittar du mer information om programmet i de olika länderna. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vaer-med-til-at-fejre-nordens-dag-23.-marts

Eva Munck ny orförande i BUPL:s Lederforening

Eva Munck valdes 16.3.2017 till ny ordförande för BUPL:s Lederforening, efter Sanne Lorentzen. Eva Munck kommer att som en av sina första uppgifter ta sig an arbetet med den kommande förskolereformen.

Lärareden svors för första gången i Finland

Initiativet till en lärared, Comenius ed, togs av undervisningssektorns etiska råd som också utarbetat eden. Eden är ett etiskt rättesnöre och tar fasta på rättvisa, alla människors lika värde och de ungas rätt att växa utifrån sina egna förutsättningar. Eden svors första gången under Educa-mässan som hölls i Helsingfors i slutet av januari.

NLS internationella sekreterare möttes i Oslo

NLS internationella sekreterare höll sitt årliga möte i Lärarnas Hus i Oslo 26-27.1. På agendan stod bl.a. samtal med ETUCE:s nya generalsekreterare Susan Flocken. Mötesdeltagarna diskuterade hur organisationerna kan gå vidare enligt de beslut som togs på ETUCE-kongressen i december. Man diskuterade också migrationsutmaningarna och de internationella aspekterna för flyktingpolitiken ur ETUCE-synvinkel, samt vad ETUCE respektive de olika organisationerna kan göra. Dankert Vedeler, medleder i Unescos SDG Education 2030 Steering Committee, informerade om arbetet i styrningsgruppen.

Matilda Gustafsson ny ordförande för Lärarförbundet Student


Matilda Gustafsson valdes i slutet av november till ny ordförande för Lärarförbundet Student för år 2017. Matilda studerar till ämneslärare i Göteborg, med inriktningen svenska och svenska som andraspråk. Hon har fungerat som vice ordförande under verksamhetsåret 2016.

NLS styrelse höll sitt höstmöte i Reykjavik


Den 29 november samlades NLS styrelse till höstmöte i Reykjavik. Jón Torfi Jónasson, professor vid Islands Universitets pedagogiska fakultet, diskuterade utbildningens utmaningar utgående från tyngdpunkterna i NLS verksamhet och kanslichef Sigurjon Myrdal vid Kultur- och undervisningsministeriet i Island diskuterade rådets verksamhet, funktion och uppgifter. På kvällen höll Islands president Guðni Th. Jóhannesson en mottagning för styrelsen på presidentens residens Bessastaðir.

NLS Studerandeforum 2016


NLS höll sitt Studerandeforum i Oslo 8-9.10 med 16 deltagare från de olika studerandeföreningarna på plats. Deltagarna fick bland annat lyssna till två givande föreläsningar, den ena med Svein Sjøberg som föreläste om pisafiseringen av den nordiska skolan sett ur ett lärarutbildningsprespektiv, och den andra med Morten Solheim som föreläste om professionsetik.

NLS Sektorer möttes i Torshavn, Färöarna


NLS höll sitt gemensamma sektorsmöte i Torshavn 19-21.9.2016, med 51 deltagare på plats. På programmet fanns bland annat en presentation om färöisk utbildningspolitik med utbildningsminister Rigmor Dam. NLS sektorsarbete är indelat i tre sektorer, en sektor för förskola och fritidshem, en för grundskola och en för gymnasie- och yrkesutbildning.

NLS Sommarkurs anordnades i Loen 27.6–1.7


116 deltagare från NLS medlemsorganisationer deltog i NLS Sommarkurs som anordnades i Loen, Norge. Årets tema var ”Lärarprofessionen i förändring”. Kursen öppnades av Utdanningsforbundets Fylkesleder Steinar Strømsli. Under veckan fick deltagarna lyssna på olika föreläsare, diskutera i grupper och nätverka. Kursveckan gästades av föreläsarna Svein Sjøberg, Leslie och David Rutkowski, Per Bjørn Foros och Trine Vollan som bland annat pratade om PISA-testernas baksida, samhällets och skolans förändring, den utbildningspolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och det nordiska samarbetet. Nästa sommarkurs anordnas på Färöarna 2018.

NLS möttes på Island

Under den första veckan i juni möttes NLS styrelse och sektorer på Island för att diskutera kring årets tema Framtidens skola och lärare. NLS styrelsemöte som arrangerades i Selfoss gästades av Dr. Hjördís Þorgeirsdóttir (Assisterande rektor vid ungdomsskolan Menntaskólann við Sund) och Tryggvi Thayer (projektledare vid Menntasmiðja) som talade om framtidens lärare och digital utveckling i utbildning och undervisning. NLS samtliga sektorer möttes i Reykjavik och under mötet talade Jón Torfi Jónasson (Professor vid Islands Universitets fakultet for lärarutbildning), Projektledare Tryggvi Thayer och Hans Ole Rian (Förbundsledare för NuMu – Nordisk Union för Musikutbildare).

Åsa Fahlén tar över som ordförande för Lärarnas Riksförbund


Under LR:s kongress som hölls i Stockholm den 19-22 maj valdes Åsa Fahlén till förbundsordförande. Svante Tideman valdes till förste vice förbundsordförande och Sara Svanlund till andre vice förbundsordförande. Åsa Fahlén, valberedningens kandidat, Anders Almgren, förbundets 1:e vice förbundsordförande och Anna Jändel-Holst, utredare på förbundskansliet, kandiderade till ordförandeposten och valet avgjordes efter andra omröstningen. Anna Jändel-Holst slogs ut i första omröstningen och Åsa Fahlén vann över Anders Almgren i andra omröstningen med rösterna 76–68. Åsa Fahlén kommer från Göteborg och arbetar som lärare i samhällskunskap, historia, hållbarhet och politik. Hon har även haft förtroendeuppdrag och suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg. Åsa Fahlén vill arbeta för att höja statusen på läraryrket och förtydliga vad skolans arbete går ut på.

Studenter protesterade mot regeringens nedskärningsplaner

På onsdagen den 9 mars samlades tusentals människor i Helsingfors för att protestera mot regeringens planer på att skära ner i studiestödet. I demonstrationen deltog flera olika studentorganisationer och man ville gemensamt ta ställning till nedskärningarna i studiestödet, deras omfattning och hur de har planerats. Regeringen har föreslagit att skära ner studiestödet med en fjärdedel och uppmuntrar studenter att ta studielån för att kunna bekosta sina studier. Läs mer på Svenska YLE, 9.3.2016

Toppmöte i utbildningsfrågor hölls i Berlin


Den 3-4 mars 2016 anordnades International Summit on the Teaching Profession (ISTP) där deltagarna bestod av regeringar, utbildningsexperter och lärarorganisationer från PISA-länder som varit bäst i test. Mötets tema Teachers’ professional learning and growth: Creating the conditions to achieve quality teaching for excellent learning outcomes behandlade bland annat frågor som kommit upp under tidigare möten och lärares utveckling; vilka kompetenser och kunskaper behöver framgångsrika lärare ha och vilka principer fostrar lärares kompetenser så att de är väl förberedda för att undervisa? Vilka principer bör införas för att understöda lärares utveckling: vilka är utmaningarna och möjligheterna? Läs mer på www.istp2016.org

Karl Frederik Danielsen är IMAKs nya ordförande

Karl Frederik Danielsen
Karl Frederik Danielsen

På torsdagen den 18 februari valdes en ny ordförande för IMAK (Lärarnas Fackförening i Grönland). Karl Frederik Danielsen (f. 1971) valdes till ordförande i andra omgången efter en 3 timmars debatt. Danielsen är utbildad lärare (2001) och har tidigare arbetat som lärare och skolinspektör. Danielsens personliga presentation lyder att alla utmaningar kan överkommas och inte ska ses som några hinder. Han förespråkar också samarbetet i och mellan fackföreningar och ett gott omdöme. Vidare vill Danielsen arbeta för lärarnas dagliga villkor och god informationsförmedling till alla medlemmar. Sivso Dorph avgår som ordförande efter 15 år på posten för att arbeta som direktör för Kultur, Undervisning och Fritid i Qaasuitsup.

NLS internationella sekreterare möttes i Helsingfors

Erkki Tuomioja
Erkki Tuomioja

NLS internationella sekreterare samlades till möte den 18-19 januari 2016 i Helsingfors och på mötesagendan stod bland annat Agenda2030 och det aktuella världsläget. Riksdagsledamot och tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja gästade mötet och talade bland annat om det politiska världsläget, klimatförändringar, flyktingkrisen och ekonomisk tillväxt samt hållbar utveckling. Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman på Miljöministeriet och Undervisningsrådet Kristiina Volmari, chef för statistik och internationella ärenden på Utbildningsstyrelsen, redogjorde för Agenda2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Nästa år möts de internationella sekreterarna i Oslo, Norge.

NLS kansli är tillbaka i Akavahuset

Akavahuset
Akavahuset

Den 1,5 år långa grundrenoveringen av Akavahuset är färdig och från och med den 1 januari 2016 finns NLS kansli på Järnvägsmannagatan 6 (besöksadress Klockbron 7) i Östra Böle, Helsingfors. Kansliet hyr fortsättningsvis sina utrymmen av OAJ.

NLS styrelse samlades till höstmöte i Holmenkollen


Den 1-2 december 2015 samlades NLS styrelse till årets sista möte i Holmenkollen, Oslo. Mötet gästades av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som redogjorde för utvecklingen av lärarutbildningen i Norge och han diskuterade även betydelsen av magisterutbildningen för norska lärare. KS (kommunesektorens organisasjon) förhandlingschef Per Kristian Sundnes pratade om erfarenheterna från lärarstrejken i Norge 2014. Styrelsen diskuterade även internationella ärenden samt den aktuella flyktingsituationen och dess utmaningar utgående från ett utbildningsperspektiv. Nästa år möts styrelsen på Island.

Den 20 november 2015 firas barnkonventionens dag


I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. UNICEF har valt att instifta Internationella barndagen (Universal Children's Day) just den 20 november. I Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar. I Finland är dagens tema barnfamiljer och fattigdom. Enligt OAJ:s ordförande Olli Luukkainen har barnfattigdomen tredubblats sedan recessionen på 1990-talet och fattigdom bland barnfamiljer har en stor negativ inverkan på barnets utveckling. Barnet riskerar att hamna utanför socialt umgänge med andra barn, om inte barnet har tillgång till förskola, klubbar, hobbyer eller fritidsaktiviteter. De finska barnens jämlikhet hotas av att regeringen har beslutat att begränsa barns rätt till dagvård beroende på föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Avgifterna för dagvården kommer också att höjas. Läs mer på Unicef.se och Oaj.fi

1975 – 2015 40 år med lagstadgad förskola

På onsdagen den 18 november 2015 anordnas ett seminarium i Sverige som uppmärksammar utbyggnaden och utvecklingen av den svenska förskolan under 40 år. Seminariet är ett samarrangemang mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Utbildningsutskottet Sveriges Riksdag och Utbildningsdepartementet Regeringskansliet. Den första lagstiftningen på förskoleområdet – Förskolelagen – trädde i kraft 1975 och innebar en lagfäst skyldighet för kommunerna att erbjuda avgiftsfri förskola till sexåringar och en plan¬mässig utbyggnad av förskoleverksamheten i varje kommun för bl. a. barn med förvärvsarbe¬tande föräldrar. Vid denna tid deltog cirka 10 % av barn i åldrarna 6 månader – 7 år i någon form av barnomsorg. Idag deltar närmare 87 % av 1-5-åringarna i förskola eller pedagogisk omsorg. Förskolan bidrar på ett positivt sätt till barns utveckling och lärande. Dessutom till föräldrarnas möjlighet att kombinera yrkesliv med familjeliv och naturligtvis till samhället i stort.

Danska förskollärare hotas av massuppsägningar


En ny analys på danska kommunernas kommande fyraårsbudget (2016-2019) visar på dystra siffror. Kommunernas ekonomiska avtal med regeringen och det så kallade omprioriteringsbidraget visar att man kommer att behöva säga upp ca 7 600 förskollärare fram till 2019. Enligt Elisa Bergmann, ordförande för lärarorganisationen BUPL, kommer nedskärningarna att drabba förskoleområdet hårdast eftersom det inte finns några minimikrav på antalet utbildade förskollärare. Förskolorna blir alltså utan adekvat skydd lätta offer för nedskärningar. Läs mer på BUPL.dk

Steffen Handal är Utdanningsforbundets nya ordförande


Under Utdanningsforbundets landsmöte i Lillestrøm 2-5.11.2015 blev andra vice ordförande Steffen Handal (46 år) vald till ordförande. Steffen Handal har varit andra vice ordförande sedan 2013, är utbildad adjunkt med tilläggsutbildning i statsvetenskap och har tidigare arbetat som lärare i Svolvær barne- og ungdomsskole och på Skøyen skole i Oslo. Ordförande Steffen Handal ackompanjeras av första vice ordförande Terje Skyvulstad och andra vice ordförande Hege Valås.

Opinionsbildning som lönar sig


Förbundsseminarium 2015 anordnades på konferenscentret Bergendal i Sollentuna med Sverige som värdland. Årets tema var Kommunikation och opinionsbildning – en väg till bättre lärarstatus. Seminariet gästades av föreläsarna Professor Bo Dahlbom, medieanalyschef Per Söderpalm (TNS/Sifo), och partner på BR-byrån Brunswick Jan Larsson som talade om framtidens samhälle, läraryrket och utbildning utgående från ett medieperspektiv. Seminariet samlade 88 deltagare och det diskuterades ivrigt kring de senaste händelserna i Norden. Kommunikationschef Rikke Inger Bjurstrøm (Utdanningsforbundet) berättade om lärarstrejken i Norge och kommunikationschef- och utbildningspolitisk chef Andreas Mörck (LR) och opinionschef Jenny Engdahl Westbratt (Lärarförbundet) samt förbundsordförandena Bo Jansson (LR) och Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet) diskuterade opinionsbildning och hur man arbetar för att nå gemensamma mål. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen berättade också om den aktuella situationen i Finland; om regeringens sparåtgärder och hur det drabbar utbildningen.

30 000 löntagare samlades till protest mot regeringens tvångsåtgärder


Den finska regeringens planer på att förkasta avtalsrätten, som arbetsgivare och arbetstagare har använt sig av sedan 1940-talet, väckte stor kritik förra veckan. På fredagen den 18 september samlades 30 000 löntagare till en massdemonstration på järnvägstorget i Helsingfors med en gemensam slogan; #STOP. Arrangörerna för manifestationen bestod av centralorganisationerna Akava (däribland OAJ och FSL), FFC och STTK vars ordföranden i sina tal påpekade att de ställer sig på löntagarnas och de ”svagastes” sida och riktade kritik mot regeringens tvångslagstiftning. Under evenemanget bröt publiken ut i burop och hurrande under regeringens och oppositionens frågestund. Manifestationen har också uppmärksammats internationellt och fått stöd av bland annat den internationella lärarorganisationen Education International (EI) och Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). NFS generalsekreterare Magnus Gissler talade på demonstrationen och påpekade att den finska regeringens tvångslagstiftning är en attack på den nordiska modellen.

Regeringen i Finland begränsar avtalsrätten

Riksdagshuset i Helsingfors
Riksdagshuset i Helsingfors

Sedan 1940 har Finland haft en avtalsfrihet vilket betyder att arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om att lösa konflikter genom förhandlingar. I tisdags (8.9.2015) gick den finska regeringen ut med att man planerar att med lag skära ner i sjuklönen, begränsa rätten till semester, göra söckenhelgerna (trettondagen och Kristi Himmelsfärdsdag) till oavlönade lediga dagar och minska rejält på övertids- och söndagsersättningar. Reformen innebär att man genom en tvångslag förkastar avtalsrätten och därmed begränsar den svagare partens rättigheter, dvs. arbetstagarnas. De centrala löntagarorganisationerna har tagit ställning i frågan och anordnar en gemensam massdemonstration i veckan. Läs mer i den bifogade bilagan

Uttalande från NLS angående situationen i Finland

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS tar kraftigt avstånd från de planer Finlands regering lagt fram om att försvaga arbetstagares arbets- och tjänstevillkor genom att grovt ingripa i avtalsfriheten. Finlands regering har presenterat åtgärder för att förbättra konkurrenskraften som skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. Många internationella avtal garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och ICESCR är sådana internationella avtal. De nordiska lärarorganisationerna konstaterar, att om de förslag till att begränsa avtalsrätten som Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regerings försök att begränsa parternas fria förhandlingsrätt är oacceptabelt. NLS samlar de nordiska lärarorganisationerna som tillsammans representerar över 600 000 lärare.

Internationella lärarorganisationen Education International samlade över 1500 medlemmar till kongress i Ottawa


Den 21-26 juli 2015 anordnades EI:s sjunde världskongress i Ottawa där teman som privatisering och kommersialisering av utbildning stod på agendan. Under kongressen, med temat “Unite for Quality Education – Better Education for a Better World”, gick man igenom 45 resolutioner med olika huvudteman som bland annat handlade om att alla ska ha rätten till en offentligt finansierad utbildning av god kvalitet, att läraryrkets status bör förbättras och att man bör eliminera alla former av diskriminering i undervisning. Under kongressen diskuterade man även den aktuella utbildningsstrategin som ska lägga grunden för organisationens arbete fram till år 2019. Under kongressen tillsattes också en ny styrelse för nästa fyraåriga period. Susan Hopgood (Australien) fortsätter som ordförande och Fred van Leeuwen (Nederländerna) som generalsekreterare. Marlis Tepe (Tyskland) kommer att fungera som vice ordförande för den europeiska regionen. Till styrelsen valdes även två nordiska representanter; Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet, Sverige) och Steffen Handal (Utdanningsforbundet, Norge).

NLS är på sommarlov


NLS kansli är stängt 6-29.7. och öppnar igen 30.7. Vi önskar er en trevlig och solig sommar!

Ellen Trane Nørby är Danmarks nya minister för barn, undervisning och jämställdhet

Ellen Trane Nørby
Ellen Trane Nørby

Ellen Trane Nørby utsågs till minister för barn, undervisning och jämställdhet efter det danska Folketingsvalet i juni 2015 (Lars Løkke Rasmussens regering). Trane Nørby har en examen i konsthistoria från Köpenhamns universitet och hon har suttit som ledamot i Folketinget sedan år 2005. År 2011 tog hon över posten som politisk ordförande för Venstre-partiet. Hon har också arbetat för Den Danske Europabevægelse.

Studenter protesterade mot nedskärningar i utbildningen

Demonstranter på Medborgartorget
Demonstranter på Medborgartorget

I måndags samlade sig 1500-2000 studerande och studentkårernas representanter i Helsingfors för att demonstrera mot regeringens planer på att spara in 681 miljoner euro på utbildning, vetenskap och kultur. Demonstranterna ville protestera emot att regeringen, trots tidigare löften om att inte skära ner på utbildningen, nu har planer på att bland annat ändra på studiestödssystemet och att göra barngrupperna i förskolan större.

Sanni Grahn-Laasonen blir ny undervisnings- och kulturminister i Finland

Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen

Samlingspartiets vice ordförande Sanni Grahn-Laasonen har tillträtt posten som Finlands undervisnings- och kulturminister. Grahn-Laasonen är politices magister till utbildningen och har tidigare verkat som journalist, riksdagsledamot och miljöminister. Grahn-Laasonen efterträder Krista Kiuru som har haft posten sedan 2013.

NLS styrelse sammanträdde i Bergen


Den 11-12 maj samlades NLS styrelsemedlemmar till ett möte i Bergen, Norge. Styrelsemötets två teman bestod denna gång av Ludvigsenutvalgets arbete – en utredning om framtidens norska skola (Torbjørn Ryssevik, UDF) och Från strejk till tillitsbygge (Lasse Kolstad, UDF). Styrelsen diskuterade under mötet aktuella frågor såsom framtidens skola; undervisningsstrategier och kompetensmål samt internationella utbildningsfrågor.

De finska lärarna demonstrerade i Helsingfors


Idag samlades OAJ:s fullmäktige och lärare i Helsingfors för att ge en hälsning till de finska riksdagsgruppernas ordförande. Lärarna vill uppmärksamma om att man bör satsa mer på läraryrket och utbildningen och att nedskärningarna drabbar hela utbildningssektorn. Flera riksdagsledamöter från olika partier dök upp och ställde upp på OAJ:s ordförande Olli Luukkainens frågestund. Alla var överens om att utbildningen är grundpelaren till Finlands framgång.

Føroya Pedagogfelag har ny ordförande


I dagarna hade FP val där man valde en ny ordförande. Jógvan Philbrow vann med rösterna 265 över motkandidaten Maud Wang Hansen som fick 249 röster. Maud Wang Hansen lämnar posten som ordförande efter fem år. Jógvan Philbrows valteman bestod bland annat av att grundlönen och pensionen ska likställas och att lönerna ska höjas.

IMAK och Qeqqata Akademi ingår avtal


Efter ett flertal meningsskiljaktigheter mellan IMAK (Lärarnas Fackförening i Grönland), och Qeqqata Akademi i Grønland har de två parterna nu skrivit under ett ramavtal angående löne- och anställningsvillkor för skolledare och lärare. De principiella förhandlingarna inleds den 4 maj 2015. Qeqqata Akademi har tidigare vägrat att förhandla med IMAK vilket lett till att IMAK verkställde en blockad mot institutionen.

Toppmöte i utbildningsfrågor hölls i Banff, Kanada


Den 29-30 mars 2015 samlade International Summit for the Teaching Profession (ISTP) utbildningsministrar, representanter för lärarorganisationer och utbildningsforskare från de Pisa-länder som varit bäst i test. Mötets tema bestod av kvalitet i utbildningen och samarbete och man diskuterade ledarskap, lärarnas yrkesstatus och innovationer. I samband med mötet presenterades OECD:s forskningsmaterial kring dessa teman samt den internationella Talisforskningen som visade att utbildningssystemet är bäst i de länder där läraryrket har en hög status.

Svenska biståndsministern svarar på NLS brev


Sveriges biståndsminister Isabella Lövin har skrivit ett svarsbrev på det brev som Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) skickat till de nordiska statministrarna angående den globala utvecklingsagendan Post-2015. I brevet framgår det att utbildning är en mänsklig rättighet och att satsningen på utbildning bidrar till att göra samhället mer hållbart. För att uppnå utbildning av god kvalitet krävs också en god utbildning för lärare med tillgång till rätt resurser. Vidare skriver biståndsministern att man kommer att bevaka utbildningsmålet i förhandlingarna kring Post-2015 och att man kommer att arbeta för en utvecklingsfinansiering för att uppnå hållbar utveckling.

NLS styrelse sammanträdde i Helsingfors 3-4.12.2014


Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, höll sitt styrelsemöte i Helsingfors den 3-4.12.2014 med ordförande Olli Luukkainen (OAJ) i spetsen. Arbetsminister Lauri Ihalainen gästade mötet och höll en presentation om Finlands konsensuspolitik och hur den ser ut idag. Kommunikationschef Marja Puustinen höll en presentation om Kommunikation och påverkansarbete i OAJ och därefter diskuterade deltagarna om kommunikationens betydelse och innebörd inom lärarorganisationer samt hur man ter sig till åsiktsfrihet. Mötesdeltagarna presenterade också sina landsenliga rapporter för att utbyta erfarenheter och information, vilket var en central punkt på mötesagendan. Under mötet godkände styrelsen verksamhetsplanen för 2015 vars huvudtema är Tillit – vägen till en starkare lärarprofession. Under 2015 kommer NLS att fokusera på betydelsen av tillit när man bygger upp lärarprofessionen; då utvärderingar och mätningar kommer att användas som basis för utbildningspolitiken. NLS konstaterar också att det även i norden finns brist på förtroende när man förhandlar om lärares arbetsvillkor. Detta fenomen existerar trots att en av den nordiska välfärdsstatsmodellens viktigaste grundpelare består av förtroendet som finns mellan arbetsgivare, anställda och beslutsfattare. Internationella frågor diskuterades under mötet och då låg bland annat Världslärarorganisationen Education International, EI, i fokus. NLS:s lärarorganisationer deltar i EI:s möte i Ottawa, Kanada den 21–26.7.2015.

BUPL har valt Elisa Rimpler Bergmann till ny ordförande


Under BUPL:s (Børne-og Ungdomspædagogernes Landsforbund) kongress som anordnades den 21–22.11.2014 valdes Elisa Rimpler Bergmann till ny ordförande. Elisa Rimpler Bergmann, 44 år, har tidigare arbetat som ordförande på BUPL Sydjylland som är Danmarks största BUPL-fackförening, och som pedagog samt förtroendeman på Tjæreborg Skole och i Esbjergs kommun. Elisa Rimpler Bergmann efterträder Henning Pedersen som avgår efter åtta år på posten. Birgitte Conradsen blev återvald till posten som vice ordförande.

Naussúnguaq Bisgaard är NPK:s ordförande

Den 14-16.11.2014 anordnade Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, NPK (Pedagogernas Organisation i Grönland), en generalförsamling där både pedagoger och pedagogstuderande från Socialpædagogisk Seminarium (SPS) deltog. Under generalförsamlingen valdes Naussúnguaq Bisgaard till ordförande och Juliane H. Tobiassen till vice ordförande.

Johanna Jaara Åstrand är Lärarförbundets nya ordförande


Johanna Jaara Åstrand valdes under Lärarförbundets kongress på torsdagen till ny ordförande för en period på fyra år. Johanna Jaara Åstrand, 40 år, har sina rötter i Umeå och har utbildat sig till lärare vid Umeå Universitet. Hon är även en förbundsstyrelsemedlem sedan tio år och har haft olika ansvarsuppgifter. Förbundsstyrelsen fick också nya medlemmar och posten som 1:e vice ordförande gick till Maria Rönn, gymnasielärare från Trelleborg och posten som 2:e vice ordförande gick till Robert Fahlgren, grundskollärare från Skellefteå.

Eva Rönnberg anställd som medarbetare i NLS


Eva Rönnberg har utsetts till ny medarbetare i Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS. Eva är politices magister från Helsingfors Universitet. Eva börjar vid NLS 4.11.2014. Eva har bland annat jobbat som praktikant vid EIGE (European Institute for Gender Equality) Vilnius Litauen och som projektkoordinator och forskningsassistent vid Helsingfors Universitet. Eva har också i många repriser arbetat som vikarierande lärare. Eva har svenska som modersmål men talar utöver svenska och finska också engelska. Hon har studerat nordisk litteratur och har en god skandinavisk språkförståelse. Vi hälsar Eva varmt välkommen till NLS och ser fram mot att arbeta tillsammans med henne i våra gemensamma lärarfackliga utmaningar.

Musiklärarna i Island i strejk!

Förhandlingarna för musiklärarnas del i Island strandade i tisdags, vilket betydde att drygt 300 musiklärare gick i strejk onsdagen 22.10. Musiklärarnas och hela lärarförbundet KI:s krav är, att musiklärarna lönemässigt skall lyftas upp till samma nivå som grundskole- och förskollärarna. Musiklärarna beklagar att strejken påverkar studierna för tusentals studenter. Sigrun Grendal som är musiklärarnas ordförande sade att hon tror på en kort strejk, men poängterade att budet från arbetsgivarna måste bli bättre. Mer om strejken på www.ki.is

NLS Studerandeforum samanträder i Helsingfors


NLS studerandeorganisationer diskuterade lärarutbildningen i Finland med undervisningsråd Armi Mikkola i Helsingfors under NLS årliga studerandeforum. Under konferensen behandlades ocskså den aktuella situationen med lärarnas arbetstid i Norden och studerandeorganisationsfrågor. NLS studerandeforum träffas en gång i året i något av de nordiska länderna.

NLS har skickat ett brev till de nordiska statsministrarna och FNs generalsekreterare inför världslärardagen 5. oktober


Idag saknar 57 miljoner barn tillgång till grundskola! Som en del av världslärarorganisationen EI:s kampanj Unite for Quality Education har NLS skickat ett brev till de nordiska statsministrarna. NLS arbetar med EI för att säkra sig om att utbildning är ett prioriterat område när de nya post 2015 milenniemålen utarbetas. NLS föreslår att den återstående processen utgår från följande ingångsvärden. Att den höjda utbildningskvaliteten som förväntas vid 2030 års utgång kräver förbättrad lärarutbildning. Att om alla barn vid 2030 års utgång skall undervisas av kvalificerade, yrkesutbildade och motiverade lärare med rätt resurser, så räcker det inte att som OWGs förslag antyder, hänvisa finansieringen till internationellt bistånd. Nordiska lärare anser att post-2015 processen är oerhört viktig och är villiga att bidra med vad vi kan för att stödja respektive nordiska regeringars engagemang och bidrag till de beslut som fattas angående utbildningens roll i det nya globala utvecklingsramverket.

NLS sektorer möts i Helsingfors


NLS sektorer möts 1. - 3.10 i Helsingfors för ett gemensamt sektorsmöte. Under mötet diskuterar sektorerna bland annat likvärdighet och jämlikhet i skolan tillsammans med inbjuden föreläsare Fritjof Sahlström från Helsingfors Universitet och kommunförbundets sakkunniga Kurt Torsell. Sektorerna kommer också att diskutera lärarnas arbetstid i Norden och få höra om Rovios nya akademiska samarbete i produktutveckling. NLS sektorsarbete är indelat i tre sektorer, en sektor för förskola och fritidshem, en för grundskola och en för gymnasie- och yrkesutbildning.

NLS Ledarforum samlas i Stavanger


NLS organisationernas skolledare samlas den 8-10. september till konferens i Stavanger. Ledarna diskuterar under konferensen aktuella ledarfrågeställningar ur ett nordiskt perspektiv. Inbjudna gäster är bland annat Eli Gundersen, medlem i Ludvigsen utvalget och biträdande generalsekreterare Haldis Holst från EI. Ledarforum kommer också att träffa Jone Haarr för att diskutera Jaerskolen ett skolutvecklings projekt i Norge. Samanlagt deltar 50 personer från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige i ledarforum.

Norska lärarstrejken är avslutad

Lärarnas hus i Oslo.
Lärarnas hus i Oslo.

Lärarna och kommunarbetsgivaren har enats om ett nytt centralt arbetstidsavtal som de norska lärarorganisationernas medlemmar nu ska rösta om. Enligt det nya avtalet ska arbetstiderna förhandlas lokalt på de enskilda skolorna. Centralt är att lärare inte kan påtvingas mer arbetstid som är bunden till skolan. Om man inte lyckas nå ett avtal på den enskilda skolan sänds saken vidare till parterna på kommunnivå. Om man inte heller här kommer till avtal gäller miniminärvarokravet enligt tidigare praxis. Det nya avtalet tas i bruk 1.8.2015. Läs mera på www.utdanningsforbundet.no och www.skoleneslandsforbund.no

NLS stöder de norska lärarna

Lärarnas hus i Oslo
Lärarnas hus i Oslo

NLS ser med oro på den uppkomna situationen kring lärarnas arbetstid i Norge. Skolorna i de nordiska länderna har en längre tid utsatts för allt mera detaljstyrning, som har försvagat läraren som en självständig professionell utövare av sitt yrke. Lärare över hela Norden berättar om en vardag med mindre tid för varje elev och mindre tid för att göra ett gott jobb och med allt fler uppgifter som stjäl tid från arbetet med eleverna. För att lärarna skall kunna upprätthålla sin professionalitet i yrkesutövningen behöver de tillit och autonomi i stället för övervakning och kontroll.

NLS ordnade sommarkurs i Bålsta

Lars Björklund
Lars Björklund

NLS sommarkurs 2014 ordnades första veckan i juli på konferenshotellet Aronsborg i Bålsta. Årets tema var "Framtiden i professionella lärares händer". Kursen öppnades av Lärarförbundets vice ordförande Inger Maurin. Föreläsningarna inleddes av filosofie doktor John Steinberg som föreläste om temat "Från kontroll till ansvar -det bästa sättet att förbereda eleverna för framtiden". Han följdes under torsdagen av pedagogie doktor Rita Nordström-Lytz som talade om lärarens roll som utbildare och medmänniska. Under fredagen fick deltagarna ta del av professor Bo Dahlboms föreläsning om "När skolan inte längre är en byggnad" och kursen avslutades på lördag med att forskarutbildningsstudierektor Lars Björklund föreläste om temat "Från Novis till expert" - med kreativiteten som framgångsinstrument.


Under veckan ledde NLS generalsekreterare Anders Rusk diskussioner om det aktuella utbildningspolitiska läget i Norden och kursen diskuterade aktuella lärarfrågor ur ett nordiskt perspektiv. NLS sommarkurs som ordnas varannat år runtom i Norden samlar deltagare från samtliga nordiska länder. Föreläsningar och bilder från kursen finns under fliken konferenser > Sommarkurs

NLS kansli flyttar


Från och med den 16 juni kommer NLS kansli att finnas i Magistratsporten 2 i Västra Böle i Helsingfors. Kansliet kommer fortsättningsvis att finnas i samma utrymmen som OAJ. Flytten till tillfälliga utrymmen beräknas vara ca 1,5 år och sker på grund av att Akavahuset ska grundrenoveras.

Christer Holmlund ny förbundsordförande för FSL


Christer Holmlund valdes till ny ordförande för FSL på förbundets kongress i Helsingfors 4. – 5.6.2014. Holmlund som hittills fungerat som förbundssekreterare på FSL tillträder posten den 1 augusti. Avträdande ordförande Dan Johansson har lett förbundet i 16 år och varit i NLS styrelse under samma tid.

NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning samlas i Helsingfors 26-27 maj


NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning diskuterar i dag digitaliseringen av studentexamen i Finland tillsammans med inbjuden gäst Anna von Zansen från Utbildningsstyrelsen och förnyandet av gymnasiets timfördelning i Finland. Under morgondagen besöker sektorn yrkesutbildningsinstitutionen Omnia för att bekanta sig med Omnias regionala och internationella arbete samt diskutera nedskärningarna på yrkesutbildningsområdet in Finland.

Möte i NLS sektor för förskola och fritidshem


NLS sektor för förskola och fritidshem samlas i dag i Helsingfors för ett två dagarsmöte. Sektorn diskuterar förskolepedagogiken i Finland och de aktuella läget gällande dagvårdstjänsterna. Man kommer också att behandla förnyandet av förskoleundervisningen i Finland och besöka Mortensbro daghem i Esbo. På agendan finns också diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vilka krav som kan ställas på avtalen som främjar professionsutvecklingen för förskollärare i Norden och som förbättrar deras villkor.

NLS styrelse sammanträdde på Svartå slott.


Den 6-7 maj samlades NLS styrelse på Svartå slott i Finland. Styrelsen behandlade under mötet aktuella utbildningspolitiska reformer och frågor i Finland med inbjuden gäst Bob Karlsson från utbildningsstyrelsens enhet för svensk utbildning i Finland. Styrelsen diskuterar under mötet också framtidsfrågor utgående från OAJ:s framtidsprojekt Toppkunande i Finland 2030.

Global Action Week 2014


Den 4. -10. maj går Global Action Week av stapeln med temat Education and disability - Fler speciallärare för elever i behov av särskilt stöd. Gobal Action Week är en del av Education for all 2015 -kampanjen har som mål att påminna världens beslutsfattare om de utbildningsmål som ställdes upp under World Education Forum i Dakar år 2000. Veckan återkommer varje år med ett aktuellt tema. Läs mer om Global Action Week på www.campaignforeducation.org

NLS sektor för grundskola sammanträder i Helsingfors 24-25.4


NLS sektor för grundskola diskuterar under sitt möte förnyandet av läroplanerna i Finland med inbjudna gäster undervisningsråd Christina Anderssén från Utbildningsstyrelsen och sakkunnig Kurt Torsell från kommunförbundet. Under mötet kommer sektorn också att diskutera det aktuella förhandlingsläget i Finland och besöka skolorna Hakunila och Hakunilanrinne i Vanda.

Förskollärare representerar Island i Eurovision Song Contest 2014


Gruppen Pollapönk representerar Island i årets Eurovision Song Contest med låten No Prejudice. Bidraget handlar om Pollapönks kamp mot ett mobbargäng och har ett positivt budskap om fördomsfrihet. Pollapönk grundades av förskollärarna Haraldur Freyr Gislason och Heidar Orn Kristjansson 2006. Arnar Thor Gislason och Gundi Finnsson kom med i gruppen ett år senare. Haraldur Freyr Gislason representerar KI i NLS styrelse sedan 2014. Här kan du se den officiella videon för No Prejudice.

De isländska gymnasielärarna är tillbaka i skolan


Den isländska staten och gymnasielärarna har kommit till avtal och strejken har avslutas i fredags. Avtalet är tudelat och innefattar förutom traditionella löneförhöjningar också förhöjningar som är knutna till en ny evalueringsprocedur för lärarnas arbete och de ändringar som kommit till på grund av den nya lagen för gymnasier och tekniska skolor från 2008. Läs mera om avtalet på vår nyhetssida.

Islands gymnasielärare strejkar för 18:e dagen

Lärarnas hus i Reykjavík
Lärarnas hus i Reykjavík

Lärarna i isländska gymnasier och tekniska skolor strejkar i dag för 18e dagen. I måndags ordnades ett stort demonstrationsmöte med 500-600 deltagare och ytterligare 300-400 mötte upp på olika håll i landet. Mötet kräver att regeringen i Island engagerar sig för att lösa konflikten mellan staten och lärarna genom att korrigera lärarlönerna så att de når samma nivå som referensgrupperna. Mötet krävde också att konflikten snart blir löst för att minska de skador som strejken orsakar utbildningen och undervisningen i landet. Islands undervisningsminister Illugi Gunnarsson besökte KIs generalförsamling på tisdag där han adresserade lärarna. Ministern lät bli att nämna strejken, vilket lett till ytterligare missnöje bland lärarna. Island har 31 gymnasier och tekniska skolor med 25.000 elever och där sammanlagt 1800 lärare och skolledare arbetar. KI betalar ut ett strejkstöd på ca 300 danska kronor i dagen till sina medlemmar. Trots de ekonomiska förlusterna som strejken innebär är lärarna optimistiska i sin solidaritet och backar inte i sina krav.

NLS stöder de isländska gymnasielärarna

NLS har uttryckt sitt fulla stöd till de isländska gymnasielärarna och ledarna som är i strejk sedan den 17 mars. Läs hela NLS brev till Kennarasamband Islands i filen nedan.

Christoffer Jørgensen tar över ordförandeskapet i Handelskolernes Lærerforening


Den 1 april tillträder Christoffer Jørgensen som ny ordförande i HL. Jørgensen har varit styrelsemedlem i HL sedan 2011 och han har en bakgrund som lärare och förtroendevald på CPH West i Taastrup. Som ny ordförande vill han satsa på medlemsdialog och synlighet för HL. Företrädaren Søren Hoppe Christensen som innehaft ordförandeposten i över tio år ställde inte upp för omval. Jørgensen hade inga utmanare och valdes utan omröstning. Mer om Christoffer Jørgensen och hans vision för HL kan du läsa här eller på hl.dk

Gymnasielärarna i Island strejkar för åttonde dagen.

Gymansielärare i Island
Gymansielärare i Island

Lærere på gymnasier og tekniske skoler i Island har nu strejket i otte dage. Forhandlingerne går langsomt, og i går kom der et løntilbud, der var lavere end det, der blev fremlagt i ugen før strejken startede. En ny gymnasielov træder i kraft i 2015, men det ser ikke ud til, at staten er parat til at betale for de gennemgående systemændringer den nye lov kræver, både på kurrikula og lærernes arbejdstid. Der er strejkecentre i de største byer rundt omkring i landet, det største i hovedstaden Reykjavik, hvor ca. 25% af landets gymnasielærere kommer dagligt. Et stort demonstrationsmøde bliver afholdt i løbet af de næste dage, og man regner med at demonstrationsaktiviteter eskalerer jo længere strejken varer. Moralen blandt lærerne er god, og vi bakker ikke med vores krav om en lønstigning på niveau med andre statsansatte specialister i Akademikerne.

Förhandlingar och strejk i Island


Forhandlinger om en ny overenskomst mellem Islands Lærerforbunds (KÍ) medlemsforeninger í gymnasier og tekniske skoler og staten begyndte offentlig d. 22. november 2013. Den forrige overkomst, fra 2011, udløb d. 31. januar 2014. Der er allerede afholdt 30 forhandlingsmøder, og nu i morges, d. 17. marts, begyndte en strejke. KÍs fokus i forhandlingerne er på lønstigning for at standse de seneste års voldsomme fald i købekraft blandt lærere i islandske gymnasier og tekniske skoler. Disse grupper har nu 17% lavere løn end andre statsansatte universitetsuddannede, der er medlemmer af Bandalag Háskólamanna (BHM), søsterfagforening til Akademikerne. Lærerforeningerne lægger vægt på at finde frem til en overenskomst med det samme. Overenskomsten drejer sig ikke alene om at forbedre lønnen, men hovedsagelig om en forbedring af uddannelserne og skolemiljøet til hele samfundets nytte. For at den generation, der skal arve landet, får den uddannelse, de har krav på, må lærerne have et trygt arbejdsmiljø og en rimelig og retfærdig løn. Mer information finns på www.ki.is

NLS diskuterer Lärarnas yrkesetik i Norden 13.3


NLS organisationerna samlas den 13 mars i Helsingfors för att diskutera lärarnas yrkesetik i Norden. Tanken med seminariet är att uppdatera varandra om vad som händer på professionsetikens område i de nordiska lärarorganisationerna och skapa en helhetsbild av nuläget. Inledare på seminariet är bland annat professor Hannele Niemi från Helsingfors universitet, ordförande i lärarnas yrkesetiska råd i Finland och generalsekreterare Mirjam Kalland från Mannerheims Barnskyddsförbund, medlem i lärarnas yrkesetiska råd i Finland. Seminariet öppnas av OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Annette Nordstrøm Hansen är ny ordförande för GL

Annete Nordstrøm Hansen
Annete Nordstrøm Hansen

Gymnasieskolernes Lærerforening, GL valde i början av december ny styrelse. Annette Nordstrøm Hansen är ny ordförande med Sigrid Jørgensen som vice orförande. Hansen efterträder Gorm Leschly som varit ordförande för gymnasielärarna i 14 år. Den nya styrelsen har inlett sitt arbete i början av januari.

Olli Luukkainen är ordförande i NLS 2014


NLS styrelse godkände under sitt höstmöte riktlinjerna för organisationens verksamhet 2014. Tema under det kommande året blir Norden - främst i utbildning och som värdland står Finland. Ordförande under det kommande året är Olli Luukkainen från Undervisningssektorns fackorganisation OAJ i Finland med Ragnhild Lied från Utdanningsforbundet i Norge som vice ordförande. NLS styrelse diskuterade under mötet Nordiska rådets och ministerrådets utbildningsverksamhet och PISA-mäteningarna.

NLS styrelsen sammanträder i Lyngby 27-28.11.2013


NLS styrelse samlas till höstmöte 27-28.11.2013 i Danmark. På agendan finns förutom verksamhetsplanen och budgeten för 2014 också kritiken mot Pisa-mätningarna. Som inledning till temat har styrelsen bjudit in Svend Kreiner som är professor emeritus vid Köpenhamns Universitet och en internationellt erkänd expert i multivariata statistiska modeller för kategorisk data. NLS styrelse kommer också att under mötet diskutera Nordiska ministerrådets utbildningsverksamhet med inbjudna gäster seniorrådgivare Morten Friis Møller och Kristina Aaltonen.

Torbjørn Røe Isaksen är ny kunnskapsminister i Norge


Høyre och Fremskrittspartiet har bildat regering i Norge. Ny statsminister är Erna Solberg från Høyre som utsett Torbjørn Røe Isaksen till sin kunnskapsminister. Isaksen är 35 år gammal lärarson från Telemark och sitter sin andra period i Stortinget. Isaksen är regeringens yngsta minister och har tidigare suttit i arbets- och socialkommittén i Stortinget. Utdanningsfrobundet i Norge ser fram emot ett konstruktivt samarbete med den nya kunnskapsministern. Läs mer på Utdanningsforbundets webbsidor. Mer information om den nya regeringen och ministerposterna kan du läsa på Aftenposten.no

NLS Studerandeforum sammanträdde i Oslo 12-13.10.2013


NLS Studerandeforum samlades under den gångna helgen i Oslo för att dryfta aktuella studerandefrågor. Studerandeforum diskuterade i år med professor Svein Sjøberg som inbjuden gäst temat PISA , Politik, pedagogik och paradoxer ur ett nordiskt perspektiv. Fokus lades också på organisationernas politiska arbete. Läs mer om studerandesamarbetet och helgens möte under fliken Studerandeforum.

NLS förbundsseminarium i Nyborg


NLS organisationernas ledning och ledande tjänstemän samlades i Nyborg till förbundsseminarium den 7-9.10.2013. Konferensen arbetade under tre dagar kring temat: Hur styrker vi respekten för lärarprofessionen. Under måndagen diskuterade seminariet kollektivavtalsmodellens utmaningar sett ur ett europeiskt och nordiskt samhällsperspektiv. Under tisdagen fokuserade seminariet på Läraren, skolan och den professionella kapaciteten och organisationernas strategier för styrkandet av lärarprofessionen. Under seminariets sista dag fokuserade man på förtroendemännens olika roller i utvecklingen av lärarprofessionen.

Internationella lärardagen 5.10


Den 5:e oktober firas internationella lärardagen för att stöda lärare runt om i världen. Dagen som uppkom 1994 på initiativ av UNESCO och Education International har i år temat -A Call for Teachers! Många lärarföreningar firar dagen med att uppmärksamma lärarna eller läraryrket på olika sätt. Du kan läsa mera om internationella lärardagen och årets tema på www.5oct.org

LEDARFORUM i Finland


NLS organisationernas ledare samlades den 2. - 4. september till konferens i Majvik i Finland. Ledarna diskuterade under konferensen aktuella ledarfrågeställningar ur ett nordiskt perspektiv. Inbjudna talare var Kurt Torsell från kommunförbundet som berättade om läget i skolorna i Finland ur kommunal synvinkel och Charlotta Rehn från Utbildningsstyrelsen som talade aom förnyandet av läroplanerna i Finland. Samanlagt deltog 41 personer från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige i ledarforum.

Illugi Gunnarsson är ny undervisningsminister på Island


Självständighetspartiets Illugi Gunnarsson har utsetts till Undervisnings-, forsknings- och kulturminister i Islands nya regering. Gunnarsson som är född 1967 valdes in i Alltinget 2007. Han har varit ordförande för självständighetspartiet 2009-2010 och igen 2012-2013. Gunnarsson har varit tidigare statsminister David Oddssons assistent och han har studerat på bland annat London Business School och Islands Universitet.

Krista Kiuru blir ny undervisningsminister i Finland

Krista Kiuru
Krista Kiuru

Socialdemokraterna i Finland gör byten bland ministerposterna och Krista Kiuru byter portfölj från bostads- och kommunikationsminister till undervisningsminister. Kiuru efterträder Jukka Gustafsson som haft portföljen sedan valet 2011. Kiuru är politices magister till utbildningen och fungerar som socialdemokraternas 1:e vice ordförande sedan 2012. Utöver sina politiska uppdrag har Kiuru jobbat som bland annat lärare i filosofi, religion och muntlig framställning. Hon har också fungerat som studiehandledare.

Bo Jansson är ny förbundsordförande i LR

Bo Jansson
Bo Jansson

Bo Jansson har blivit ordförande för Lärarnas Riksförbund. Jansson är i grunden högstadielärare i historia, samhällskunskap och geografi. Han har arbetat som lärare i 35 år har suttit i LRs förbundsstyrelse sedan 2009. Jansson efterträder mångåriga ordförande Metta Fjelkner. Som 1:e vice ordförande fungerar sedan 14 maj Anders Almgren och som 2:e vice ordförande Helena Linge. Mera information finns på www.lr.se

NLS styrelse uttalar sig om situationen för de danska lärarna


NLS styrelse anser att danska Folketinget har ingripit i konflikten på undervisningsområdet på ett sätt som ensidigt tillgodoser arbetsgivarnas krav. Den ensidighet som präglar ingripandet talar för misstanken om ett förutbestämt spel där regeringen från starten har lovat stöd åt arbetsgivarsidan. Arbetsgivarna har inte haft någon avsikt att ingå verkliga förhandlingar. Förhandlingsgången och resultatet står i direkt motsättning till de mål och intentioner, som ligger till grund för ILOs konventioner och verksamhet. NLS kommer att stödja ett initiativ för att ILO ska få möjlighet att ta ställning till den danska regeringens agerande i förhållande till bland annat ILO-konventioner och internationella rekommendationer om grundläggande rättigheter och kollektiva avtal.

NLS styrelse samlades till vårmöte på Jylland

Huvudtema för NLS styrelsens vårmöte 6-7.5.2013 i Skarrildhus var situationen för de danska lärarna och den nyligen avslutade lockouten i landet. Styrelsen diskuterade förutom de danska förhandlingarna Education Internationals Mobilizing for Quality Education. Inbjuden gäst var EI:s Deputy General Secretary Haldis Holst.

Danmarks regering avslutar lärarlockouten


Danmarks regering ingriper i lärarnas arbetsmarknadskonflikt. Regeringens förslag till nya arbetstidsregler för lärarna behandlas med snabb tidtabell så att eleverna kan återvända till skolan redan på måndag 2.5.2013 De nya reglerna som träder ikraft från och med augusti 2014 ger rektorerna större frihet att bestämma över lärarnas arbetstid. Lärarna kommer också att få 300 miljoner danska kronor extra i löneförhöjningar. Läs mera om regeringsingripandet på www.folkeskolen.dk

Skolenes Landsforbund i Norge har ny ordförande

Anne Finborud och Stein Grøtting
Anne Finborud och Stein Grøtting

Anne Finborud blev vald till ny ordförande för Skolenes Landsforbund under förbundets kongress i Haugesund. Finborud valdes med rösterna 76 mot 32 och hon efterträder Stein Grøtting som valde att avgå från posten efter 8 år i ledningen. Till första och andra viceordförande valdes Terje Moen och Björn Henriksen. Läs mera om kongressen på http://www.skoleneslandsforbund.no

Danska lärarna i lockout


De danska lärarna befinner sig i lockout sedan den 1 april efter att medlingsförsöken mellan lärarna och den kommunala arbetsgivaren avslutats. Också förhandlingarna på det statliga området som gäller lärare i de fria skolorna, yrkes- och vuxenutbildningen slutade resultatlösa och ledde till lockout. Både arbetsgivar- och arbetstagarparterna har drivit synliga kampanjer i media och lärarna har ordnat stora demonstrationer runt om i landet. Spekulationen kring när regeringen kommer att gripa in i konflikten fortsätter i media. Situationen ser svår ut för lärarna eftersom ett regeringsingrepp förväntas favorisera KL medan en utdragen lockout tär hårt på lärarnas konfliktkassa. Regeringen har än så länge låtit konflikten löpa utan ingrepp men experter väntar sig att konflikten kommer att lösas genom lagingrepp. Sammanlagt 69.000 lärare är lockoutade från sina arbetsplatser sedan början av april, av dem är 52.000 kommunalt, och 17.000 statligt anställda. I allt är 875.000 barn och unga utan undervisning. NLS har upprepat uttalat sitt stöd till de danska lärarna och sin oro för den danska- och nordiska modellen i samband med den danska regeringens inblandning i konflikten om lärarnas arbetstid. Läs mera om konflikten på www.dlf.org, www.uddannelsesforbundet.dk och www.fsl.dk

Resultatslös förlikning i Danmark

DLF:s ordförande Anders Bondo Christensen
DLF:s ordförande Anders Bondo Christensen

Förlikningen för de kommunalt anställda lärarna i Danmark har slutat resultatlös. Kommunernas Landsforening och Danmarks Lærerforening har varit i förlikning sedan KL och regeringen varslade om lockout för lärarna den sista februari. Senast i fredags presenterade DLF ett nytt avtalsutkast till KL, där man försökte komma emot med att ge ledningen på skolan mer bestämmanderätt vad gäller arbetstiden. Resultatet gav inte genklang hos KL. Båda sidorna har drivit synliga kampanjer i media och spekulationen kring om regeringen kommer att gripa in i konflikten fortsätter. Situationen ser svår ut för lärarna eftersom ett regeringsingrepp förväntas favorisera KL medan en utdragen lockout tömmer lärarnas konfliktkassa. I dag fortsätter förlikningen för de statligt anställda lärarna och det befaras att också de 17.000 statligt anställda lärarna kommer att stängas ute från jobbet efter påsken. Bland annat skolledarna kräver nu att regeringen ska gripa in. Läs mera om den statliga förlikningen på www.fsl.dk, www.uddannelsesforbundet.dk och www.politiken.dk Läs forskare Flemming Ibsens intervju om nuläget i Politiken. Läs mera om de kommunala parternas förslag under förlikningen.

Stordemonstrationer för att stöda de danska lärarna


De danska fackföreningarna kallade igår till demonstration i Köpenhamn, Aarhus, Odense, Aalborg och Rønne för att stöda lärarna i konfikten med den kommunala arbetsgivaren och regeringen. Över 20.000 personer deltog i demonstrationen i huvudstaden. Lärarnas budskap är att regeringens inblandning i konflikten om arbetstid är ett angrepp mot den danska - och nordiska - modellen och en stor provokation mot den nordiska skoltraditionen. Läs mera på www.dlf.org eller www.politiken.dk

NLS stöder de danska lärarna


NLS har åter uttalat sitt stöd för de danska lärarna efter att den statliga och den kommunala arbetsgivaren har den 28.2 varslat om lockout för lärarna från och med 1 april. NLS ser med stor oro på avtalssituationen för lärarna i Danmark. Den danska regeringen har valt att blanda samman förslaget till grundskolereform i landet med utfallet av avtalsförhandlingarna för lärarna. Du kan läsa NLS stöduttalande här

Lockout varsel för lärarna i Danmark


Förhandlingarna för lärarna i Danmark har brutit samman både på det kommunala och delar av det statliga området. Den statliga och den kommunala arbetsgivaren har den 28.2 varslat om lockout för lärarna från och med 1 april. De lärare som berörs är grundskollärare, yrkesskollärare, vuxenutbildare och lärare i friskolan. Lärarna och den kommunala arbetsgivaren är oeniga om lärarnas arbetstidsavtal. Arbetsgivarna vill avskaffa arbetstidsavtalet och ge rektorerna möjlighet att lokalt bestämma om lärarnas arbetstid. Lärarna är oroliga över arbetsbelastningen och att få mindre förberedelsetid. Avtalsförhandlingarna är sammankopplade med undervisningsminister Christine Antorinis reform av den danska folkeskolen som förutsätter att lärarna ska undervisa mer. Läs mera om det danska läget på www.folkeskolen.dk, www.uddannelsesforbundet.dk , www.fsl.dk

NLS internationella sekreterare träffades i Oslo 21-22.1.2013


NLS internationella sekreterare träffade Norges statssekreterare för internationell utveckling, Arvinn Gadgil under sitt möte i Oslo 21-22.1.2013. Gadgil talade kring temat från bistånd till samhällslutveckling och berättade om Norges linje i biståndsarbete. NLS organisationernas internationella sekreterare träffas årligen till ett möte för att diskutera internationella och utvecklingspolitiska frågor.

Avtalsförhandlingarna för lärarna i Danmark väcker oro


NLS ser med stor oro på avtalssituationen för lärarna i Danmark. Den danska regeringen har valt att blanda samman förslaget till grundskolereform i landet med utfallet av avtalsförhandlingarna för lärarna. Förfarandet är i strid med den nordiska kollektivavtalsmodellen och det försvagar möjligheterna att förhandlingsvägen nå ett resultat som är acceptabelt för både arbetsgivar och arbetstagar parten. NLS har den 8.1.2013 i samband med Danmarks Lærerforenings extra kongress uttalat sitt stöd för de danska lärarna. Läs mera om kongressen på Folkeskolen.dk Läs NLS stöduttalande gällande avtalsförhandlingarna i Danmark här.

Avtalsmekanismer och likvärdighet på agendan under NLS styrelsemöte

Anders Rusk, Eva-Lis Sirén, Marcus Strömberg 
och Marianne Dovemark
Anders Rusk, Eva-Lis Sirén, Marcus Strömberg
och Marianne Dovemark

NLS styrelse sammanträdde till höstmöte 3-4.12.2012 i Göteborg. Teman var avtalsmekanismer och löneavtal samt likvärdighet i skolan. För att behandla likvärdighetstemat hade NLS styrelse bjudit in forskare Marianne Dovemark från Göteborgs universitet och koncernchef Marcus Strömberg från Sveriges största friskolekoncern Academedia. Dovemark berättade om sina forskningsprojekt om gymnasiet som marknad och inkludering och konkurrens på olika skolmarknader, Strömberg presenterade Academedia-koncernen. NLS styrelse diskuterade det fria skolvalet, de fristående skolorna, den ökade segregationen i samhället och effekten som ett stort antal reformer haft på skolsystemet i Sverige. Likvärdighetsproblematiken diskuterades även för övriga nordiska länders del.

Anders Bondo Christensen vald till ordförande för NLS för 2012


NLS styrelse godkände under sitt möte riktlinjerna för organisationens verksamhet 2013. Tema under det kommande året blir Ny nordisk skola och som värdland står Danmark. Ordförande under den kommande perioden är Anders Bondo Christensen från Danmarks Lærerforening och som vice ordförande fungerar Olli Luukkainen från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Under mötet avtackades också avgånede styrelsemedlemmar Mimi Bjerkestrand, Haldis Holst, Cathrin Sætre och Tove Marie Børresen från Utdanningsforbundet i Norge.

Ragnhild Lied är ny ordförande i Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundets landsmöte har valt Ragnhild Lied till ordförande för Utdanningsforbundet i de kommande fyra åren. Till första och andra vice ordförande valdes Terje Skyvulstad och Steffen Handal. Ragnhild Lied som efterträder Mimi Bjerkestrand har tidigare fungerat som andra viceordförande i förbundet. Lied har suttit i NLS styrelse sedan 2010. Läs mer om landsmötet och styrelsevalet på www.utdanningsforbundet.no

NLS sektorer samlades under Skolforum i Sverige


NLS sektorer för förskola och fritidshem, grundskola och gymnasie- och yrkesutbildning samlades till ett gemensamt möte i Sverige under Skolforum 30-31.10.2012. Mötet diskuterade bland annat den nya svenska lärarlegitimationen och införandet av karriärvägar för lärare i Sverige. Under mötet behandlades också andra aktuella nordiska utbildningsfrågor sektorvis. Deltagarna besökte också utbildningsmässan Skolforum.

Framgång för Norden i Education International

Eva-Lis Sirén och Ragnhild Lied
Eva-Lis Sirén och Ragnhild Lied

Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet i Sverige valdes på EI styrelsens möte 16-18.10 till ny vice ordförande för EI. På samma möte valdes Ragnhild Lied, vice ordförande för Utdanningsforbundet i Norge till ny styrelsemedlem. Sirén tar över vice ordförandeskapet efter Haldis Holst från Utdanningsforbundet som från och med årsskiftet kommer att fungera som biträdande generalsekreterare för EI.


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 Augusti 2018
Jon Jonna

1966 - Essingeleden öppnas i Stockholm.